Hadeland helseværelse er sentralt lokalisert i idylliske omgivelser på Garverigården i Lunner kommune. Det er gode buss og togforbindelser i gangavstand til lokalene. Hadeland helseværelse drives av Mette Albertsen, psykomotorisk fysioterapeut og barnefysioterapeut. Dette er en privat praksis uten driftsavtale med kommunen. Det er ønskelig med henvisning fra fastlege eller en skriftlig begrunnelse for ønsket om terapi.

Behandling av rygg

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi baserer seg på at menneskers psykiske og fysiske helse utgjør et hele som ikke kan holdes atskilt. Kroppen preges av alle livsopplevelser og følelsesmessige erfaringer. Alt vi har opplevd og erfart setter sine kroppslige spor. Livshistorien setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer.

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk behandling av barn og ungdom?

Hvem kan tilbys psykomotorisk fysioterapi?

Barnefot

Barnefysioterapi

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre barn og ungens funksjonsevne. Behandlingen skal gi velvære, livskvalitet og kompensere for funksjonssvikt. Det kan være aktuelt med fysioterapi ved sen eller avvikende utvikling, ved kjente risikofaktorer, diagnoser som tilsier behov, smerte, eller påfallende slapphet eller stivhet. Andre indikasjoner kan være redusert blikkontakt, nedsatt syns- hørsels- og berøringssans eller samspillsvansker. Barnet kan også ha trivselsproblemer, være påfallende urolig eller ha problemer med å suge, spise og sove

Hva er fysioterapi for barn og unge?

Hvem kan tilbys fysioterapi for barn og unge?

behandling av rygg

Psykomotorisk fysioterapi baserer seg på at menneskers psykiske og fysiske helse utgjør et hele som ikke kan holdes atskilt. Kroppen preges av alle livsopplevelser og følelsesmessige erfaringer. Alt vi har opplevd og erfart setter sine kroppslige spor. Livshistorien setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer. Symptomene avhenger av genetisk sårbarhet og erfaringer i livet. Det kan gi seg utslag i psykiske og/eller fysiske symptomer. Kroppens autonome nervesystem, respirasjon, muskulatur, funksjon og holdning blir påvirket av dette. Det innebærer at kroppen ”husker” om noe tilsynelatende er glemt og/eller fortrengt. Kroppen forteller gjennom kroppslige væremåter og reaksjonsmønstre. Relasjonene vi inngår i vil også preges av våre erfaringer og komme til uttrykk i relasjon til terapeuten.

Det er et mål i behandlingen å hjelpe deg til å bygge opp under dine mestringsevner og ressurser. Evne til å anerkjenne, regulere og integrere kropp, følelser og tanker står sentralt i utviklingen.

Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse tilpasset den enkeltes tilstand og situasjon. Samtale, berøring og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og nye refleksjoner. Du oppmuntres til refleksjon og samtale over det som skjer i behandlingsrommet. Bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen. Hver behandling varer opptil en time og behandlingsprosessen går over lengre tid. Dette kan skape en behandlingsallianse bygget på tillit. En del mennesker kan være skadet i relasjon til andre. Å bruke tid på å bygge opp tillit er avgjørende for å kunne heles i relasjon til andre mennesker.

Barn og voksen holder hender

Psykomotorisk behandling av barn bygger på den samme forståelsen som presentert for de voksne. Barn kan ofte gi kroppslige uttrykk uten at de selv eller foreldrene forstår hva de er et utrykk for. Psykomotorisk behandling kan hjelpe barnet eller ungdommen til å forstå hva kroppen forteller og etter hvert kunne bruke ord for å formidle. Dette kan gjøre de bedre i stand både til å ta kroppen på alvor, tolerere ulike følelser og etterhvert regulere og integrere følelsene. Fysioterapeuten bidrar til at sammenhengen mellom holdt pust, spente muskler og for eksempel vondt i magen og/eller hodet blir forståelig. Tillit til egen kropp og tillit til mennesker som kan være til hjelp er viktig for at barnet skal kunne utvikle seg.

Psykomotorisk behandling av barn og unge fokuserer på samspill, mestrings- og lekorienterte bevegelser. Gjennom lek lærer barn å regulere sitt autonome nervesystem. Kroppslig uro eller slapphet kan være utrykk for et nervesystem som ikke er tilstrekkelig regulert av ulike årsaker. Formidling av dette til foreldre og ansatte i barnehage og skole kan være viktig for å gi barnet den nødvendige forståelsen og tilretteleggingen i hverdagen.

behandling av rygg
 • Barn, ungdom og voksne
 • De som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid
 • De som plages av anspenthet
 • De som har plager relatert til pust
 • De som har angst, depresjon, spiseforsyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
barnefot

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre barn og ungens funksjonsevne. Behandlingen skal gi velvære, livskvalitet og kompensere for funksjonssvikt. Det kan være aktuelt med fysioterapi ved sen eller avvikende utvikling, ved kjente risikofaktorer, diagnoser som tilsier behov, smerte, eller påfallende slapphet eller stivhet. Andre indikasjoner kan være redusert blikkontakt, nedsatt syns- hørsels- og berøringssans eller samspillsvansker. Barnet kan også ha trivselsproblemer, være påfallende urolig eller ha problemer med å suge, spise og sove. Noen barn og unge kan også ha nytte av psykomotorisk fysioterapi. Mer informasjon om dette ligger under siden om psykomotorisk behandling av barn og unge.

Fysioterapeuten gjennomfører en undersøkelse som gir en kartlegging av barnets ressurser og utviklingsnivå. Dette gjøres i samarbeid med barnet, foreldrene og eventuelle andre fagpersoner. Fysioterapeuten legger til rette for behandling og veiledning etter behov. Det er foresattes og barnets egne behov som er retningsgivende for hvordan tiltakene gjennomføres. Med utgangspunkt i fagkunnskap og barnets behov og motivasjon bestemmes mengde, varighet og intensitet av tiltakene sammen med foresatte. I perioder kan barnet ha behov for intensiv trening og behandling, i andre perioder langt sjeldnere. Fysioterapeuten tar del i vurdering, utprøving og tilpasning av hjelpemidler ved behov for dette.

Barn

Barn og unge kan ha nytte av fysioterapi. Noen av problemstillingene kan være knyttet til følgende:

 • Nevromuskulære og nevrologiske sykdommer
 • Muskelsykdommer
 • Psykisk utviklingshemming
 • Skjeve stillinger i nakke, føtter og hofteledd
 • Andre ortopediske lidelser
 • Lungesykdommer
 • Revmatiske sykdommer
 • Følgetilstander etter ulykker
 • Opptrening etter operasjoner
 • Psykiske vansker
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Barn med forsinket motorisk utvikling
 • Barn som faller utenfor lek

Kilde: www.fysio.no

Mette Albertsen

Jeg er fysioterapeut, har jobbet flere år som barnefysioterapeut og er under spesialisering som psykomotorisk fysioterapeut. Grunnutdanningen ble avsluttet i 1999 og jeg har 15 års arbeidserfaring. Jeg har jobbet både som barnefysioterapeut, psykomotorisk fysioterapeut og leder for kommunal fysio- og ergoterapitjeneste.

Utdanning:
 • Norges idrettshøgskole, grunnfag og mellomfag i fysisk aktivitet og helse
 • Høgskolen i Oslo: Fysioterapiutdanning
 • Diakonhjemmet høgskole: Veiledning som metode for ansatte på helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • Høgskolen i Oslo og Akershus: Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi
Kurs:

Kurs, konferanser og prosjektarbeid utgjør over 400 timer og omfatter følgende:

 • Barnefysioterapi
 • Hjelpemiddel formidling
 • Overvekt og livsstilssykdommer
 • Motiverende samtale med ungdom
 • Tilknytning og relasjoners betydning for utvikling
 • Nevroaffektiv psykoterapi
 • Kroppsorientert arbeid med barn og unge med psykosomatiske og psykiatriske vansker
 • Traumer i et kulturelt perspektiv
 • Traumer i et kroppsorientert perspektiv
 • Grunnkurs og fordypningskurs i kroppsorientert psykologi - psykologisk forståelse av kroppslige symptomer og relasjonsmønstre
 • Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati
 • SE-somatic experiencing for barn
 • Prosjektarbeid om dissosiative lidelser
 • Prosjektarbeid om tilknytning, teori og terapi
Veiledning og egenutvikling:
 • Deltagelse i veiledningsgruppe på RVTS, Regionalt senter for vold, selvmordsforebygging og traumatisk stress
 • Som en del av egen faglig og personlig utvikling har jeg vært til egenbehandling i psykomotorisk fysioterapi og psykoterapi
Min arbeidserfaring:
 • Barnefysioterapi i Nes kommune, Bydel Østensjø og Bydel Bjerke i Oslo, Haukåsen spesialskole og Gjerdrum kommune
 • Fysioterapi og psykomotorisk fysioterapi for barn, unge og voksne i Gjerdrum kommune
 • Leder for fysio- og ergoterapitjenesten i Gjerdrum kommune
 • Psykomotorisk fysioterapi på Hadeland Helseværelse
Benhadnlingsrommet
Båt på vann
blå himmel
Løvetann
Balanse
Trapp
Hadeland Helseværesels lokale
Skiløyper
Løv
Hadeland Helseværelse v/Mette Albertsen
Garverivegen 8, 2740 Roa
Mail: mette@helseværelse.no
Telefon: 90 78 78 44
www.helseværelse.no